การแต่งตัวแบบ วินเทจ

วินเทจ คืออะไรวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการแต่งตัวแบบ วินเทจ

วินเทจ คืออะไรวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการแต่งตัวแบบ วินเทจ Vintage ในที่นี้ แยกส่วนออกเป็นหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า หรือแม้แต่แว่นตา มาดูกันเลยดีกว่าว่าการแต่งตัวแบบวินเทจนั้นต้องใส่เสื้อผ้าลักษณะแบบไหน หรือเครื่องประดับแบบไหนกันครับ

การแต่งตัวแบบ วินเทจ
การแต่งตัวแบบ วินเทจ


ใ ส่ ยี น ส์ แ บ บ คู ล ๆ ให้ดูวินเทจ
ยีนส์แฟชั่นที่ฮิตตลอดกาลเป็นของเบสิคที่ใครก็ต้องมีในตู้เสื้อผ้า
เ สื้ อ ยื ด แ น ว วินเทจ
เ สื้ อ ยื ด ว ง ด น ต รี สุ ด เ ท่ ยุค 80 ยุค 90 ใส่แล้วดูคลาสสิคสุดๆ
ห ม ว ก แ น ว วิ น เ ท จ
ไอเท็มวินเทจที่ขาดไม่ได้ นั่นคือหมวกเท่ๆ สักใบที่ใส่เข้ากับชุดของคุณ
ล า ย ด อ ก บ่งบอกความวินเทจ
เสื้อผ้าลายดอกใส่แล้วไม่มีเอ้าท์ เข้ากับทุกยุคสมัย

การแต่งตัวแบบ วินเทจ
การแต่งตัวแบบ วินเทจ


ชุ ด เ อี๊ ย ม ยุค 80 และ 90
ชุดเอี๊ยมเป็นแฟชั่นที่ใส่ได้ทั้งชายหญิง ได้ลุควินเทจเท่ๆ ไปอีกแบบ
แ ว่ น กั น แ ด ด สุ ด ค ล า ส สิ ค
แว่นกันแดด ไอเท็มคูลๆ ที่ทุกคนต้องมี ไม่ใช่แค่ใส่เท่ๆ ยังกันแดดได้อีกด้วย
ร อ ง เ ท้ า สไตล์วินเทจเท่ๆ
รองเท้าสไตล์วินเทจเรียบหรูดูชิค ที่ใส่เข้าได้กับทุกชุด


ไ ด้ รู้ อ ย่ า ง นี้ แ ล้ ว ก็ ล อ ง ไ ป ค้ น ตู้ เ สื้ อ ผ้ า ข อ ง เ พื่ อ น ดู น ะ ค รั บ ว่ า ใ น ตู้ เ สื้ อ ผ้ า นั้ น มี เ สื้ อ ผ้ า วิ น เ ท จ ห รื อ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ วิ น เ ท จ อ ยู่ ใ น ตู้ เ ป ล่ า นำ ม า แ ต่ ง หรื อ ดั ด แ ป ล ง กั น ดู น ะ ค รั บ

ห น้ า ถั ด ไ ป > > > > > > > > > > > >